Zestawienie wyróżnia szkoły ponadpodstawowe, które wspierają uczniów w rozwoju kompetencji przyszłości i działaniu społecznym. Ranking powstał w oparciu o wyniki uczniów w praktycznej Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii.

Jakie szkoły znalazły się w Rankingu Szkół?

Projekty społeczne w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii są realizowane przez zespoły uczniów. Uczestnicy i uczestniczki Olimpiady współpracują, poszukując rozwiązań realnych problemów społecznych. Wychodzą poza szkolne mury i realizują swoje pomysły w praktyce. Podczas wspólnej pracy nad projektem nabywają kompetencje przyszłości.

W Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2024 znajdują się wszystkie szkoły ponadpodstawowe spełniające jednocześnie następujące warunki:

  • minimum dwoje uczniów/uczennic w szkole zrealizowało projekt w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii,
  • minimum jeden zespół ukończył projekt wskazując daną szkołę jako instytucję, w której realizował swoje działania.

Szkoły, które wspierają rozwój kompetencji przyszłości!

85%

uczestników i uczestniczek ocenia, że dzięki realizacji projektu społecznego rozwinęło min. jedną z kompetencji przyszłości

82%

uczestników i uczestniczek ocenia, że rozwinęli umiejętność zarządzania projektami

75%

uczestników i uczestniczek korzystało z wiedzy w praktyce

75%

uczestników i uczestniczek rozwinęło umiejętność pracy w grupie

W roku szkolnym 2023/24 ponad 23 tysiące uczniów założyło konta na platformie zwolnienizteorii.pl. 7466 z tych osób zostało Finalistami i Finalistkami Olimpiady Zwolnieni z Teorii. W X edycji Olimpiady zrealizowano łącznie 1552 projektów społecznych. Były to kampanie społeczne, wydarzenia publiczne, zbiórki charytatywne i projekty technologiczne.

Kluczowe kompetencje poszukiwane przez pracodawców

Sprawdź, które miejsce zajęła Twoja szkoła!

Poznaj 458 szkół, które wspierają młodzież w rozwoju kompetencji przyszłości 4K: kooperacji, kreatywności, komunikacji i krytycznego myślenia.

0 - 0 z 0 szkół

Nie znaleźliśmy szkoły w Rankingu

Spróbuj wyszukać inną szkołę lub wybrać inne województwo z listy

Strona 1 z 0

Twoja szkoła nie znalazła się w Rankingu?

Sprawdź, co możesz zrobić, aby uczniowie Twojej szkoły zrealizowali własne projekty społeczne i rozwinęli umiejętności cenione na rynku pracy.

Szczegółowe kryteria Rankingu

W Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii pod uwagę brane są trzy następujące kryteria:

1

Całkowita liczba Finalistów i Finalistek z danej szkoły

Liczba osób z danej szkoły, które ukończyły realizację projektu społecznego w danej edycji Olimpiady Zwolnieni z Teorii.

2

Stosunek liczby Finalistów i Finalistek Olimpiady Zwolnieni z Teorii do ogólnej liczby uczniów danej szkoły

Liczba Finalistek i Finalistów Olimpiady Zwolnieni z Teorii z danej szkoły w X edycji Olimpiady Zwolnieni z Teorii odniesiona do liczby wszystkich uczniów danej szkoły według danych Systemu Informacji Oświatowej.*

3

Wskaźnik jakości projektów

Suma punktów zdobytych przez każdy projekt społeczny zrealizowany w szkole podzielona przez liczbę ukończonych projektów. To średnia punktów uzyskanych przez zespoły projektowe z danej szkoły w X edycji Olimpiady Zwolnieni z Teorii.**

Wyniki wyliczone na podstawie powyższych trzech kryteriów zostały przedstawione w postaci wskaźnika, który przyporządkowuje 100 punktów szkole z najlepszym wynikiem. Rezultaty osiągnięte przez kolejne szkoły odzwierciedlają stosunek uzyskanych wyników do najlepszego wyniku w danej kategorii.

Na końcowy wynik szkoły składa się ocena szkoły na podstawie powyższych trzech kryteriów - całkowitej liczby Finalistów i Finalistek w danej szkole (60%), stosunku liczby Finalistów i Finalistek do całkowitej liczby uczniów w szkole (20%) oraz jakość zrealizowanych projektów w danej szkole (20%).

*w przypadku szkół, w których liczba uczniów podana według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej jest poniżej 100, do wyliczenia Rankingu użyto liczby 100.

**szkołom, gdzie realizowany był jeden projekt pomniejszono punkty za średnią jakość o 1/2, szkołom z dwoma projektami o 1/3, z trzema projektami o 1/4 itd.

Nauczycieli w rozwijaniu kompetencji przyszłości wspierają:

Patroni medialni