frontend
Some seo text

Ranking Zwolnieni z Teorii

W roku szkolnym 2019/20 prawie 20 tysięcy uczniów zainicjowało swój autorski projekt społeczny w praktycznej ogólnopolskiej olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. 4 285 uczestników zostało finalistami i zrealizowało łącznie 846 projektów, które przyniosły korzyść 6 mln Polaków. Były to prawdziwe kampanie społeczne, wydarzenia publiczne, zbiórki charytatywne czy projekty technologiczne. Nawet w trudnej sytuacji, jaką jest stan epidemiczny, uczniowie potrafili stawić czoła wyzwaniom i zmienić w razie potrzeby formułę projektu na online - udało się to prawie tysiącu uczestnikom!

Metodyka

W Rankingu 2020 znajdują się wszystkie szkoły ponadpodstawowe spełniające jednocześnie dwa warunki:

  1. minimum dwóch uczniów w szkole zrealizowało projekt w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii
  2. minimum jeden projekt zrealizowany, który jako swoją instytucję projektu wskazał daną szkołę

Każda szkoła, która realizowała projekt w ramach Zwolnionych z Teorii, została uwzględniona w rankingu - w sumie to w roku 2020 to aż 289 szkół!

Od tej edycji dodane zostało trzecie kryterium wchodzące w skład wskaźnika rankingowego tj. liczba finalistów przypadających na daną szkołę. Dzięki tej zmianie, docenione zostały szkoły, które wspierają powstawanie i pielęgnowanie środowiska szkolnego wspierającego robienie prawdziwych i społecznych projektów w terenie.

W rankingu pod uwagę wzięte zostały trzy kryteria:

1. Całkowita liczba finalistów z danej szkoły

Liczba osób z danej szkoły, które z sukcesem zakończyły realizację projektu społecznego w okresie 14 kwietnia 2019 - 11 maja 2020.

2. Stosunek liczby finalistów z danej szkoły do całkowitej liczby uczniów w szkole (według danych z Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Liczba uczniów z danej szkoły, którzy ukończyli swój projekt społeczny, tj. zostali finalistami olimpiady Zwolnieni z Teorii w okresie 14 kwietnia 2019 - 11 maja 2020, odniesiona do liczby wszystkich uczniów w szkole według danych Systemu Informacji Oświatowej.

W przypadku szkół, w których liczba uczniów podana według danych z Ministerstwa Edukacji Narodowej jest poniżej 100, do wyliczenia Rankingu użyto liczby 100.

3. Wskaźnik jakościowy projektów

Suma punktów zdobytych przez każdego finalistę podczas realizacji projektu społecznego w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, podzielona przez liczbę finalistów ze szkoły, a następnie zweryfikowana o liczbę indywidualnych projektów realizowanych przez uczniów - szkołom, gdzie realizowany był jeden projekt pomniejszono punkty za średnią jakość o 1/2, szkołom z dwoma projektami o 1/3, z trzema projektami o 1/4 itd. Zespoły zdobywały punkty m.in. za:

  • liczbę beneficjentów projektu
  • ambitne i profesjonalne planowanie
  • pozyskanie partnerów i finansowania
  • uzyskaną liczbę wzmianek medialnych o inicjatywie

W skrócie to średnia punktów uzyskanych przez uczniów, którzy zrealizowali projektów w danej szkole.

Sposób liczenia

Wyniki powyższych trzech kryteriów zostały przedstawione w postaci wskaźnika, który przyporządkowuje 100 punktów szkole z najlepszym wynikiem, a rezultaty kolejnych szkół odzwierciedlają stosunek uzyskanych wyników do najlepszego wyniku w danej kategorii.

Na końcowy rezultat szkoły złożyły się wyniki szkoły w trzech kryteriach - całkowitej liczba finalistów w danej szkole (60%), stosunek liczby finalistów z danej szkoły do całkowitej liczby uczniów w szkole (20%) oraz jakość zrealizowanych projektów w danej szkole (20%).

zwolnienizteorii.pl działają w polskiej

chmurze obliczeniowej Oktawave