frontend
Some seo text

Ranking Zwolnieni z Teorii

W roku szkolnym 2022/23 ponad 16 tysięcy uczniów zainicjowało swój autorski projekt społeczny w praktycznej ogólnopolskiej Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. 6202 uczestników zostało finalistami i zrealizowało łącznie 1243 projektów, które przyniosły korzyść prawie 9 mln Polaków. Były to kampanie społeczne, wydarzenia publiczne, zbiórki charytatywne czy projekty technologiczne.

Metodyka

W Rankingu Szkół zwolnieni z Teorii 2023 znajdują się wszystkie szkoły ponadpodstawowe spełniające jednocześnie dwa warunki:

  1. minimum dwóch uczniów w szkole zrealizowało projekt w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii
  2. minimum jeden projekt zrealizowany, który jako swoją instytucję projektu wskazał daną szkołę

Każda szkoła, która spełniła powyższe dwa warunki została uwzględniona w rankingu - w sumie w roku 2023 to aż 411 szkół!

W rankingu pod uwagę wzięte zostały trzy kryteria:

1. Całkowita liczba finalistów z danej szkoły

Liczba osób z danej szkoły, które z sukcesem zakończyły realizację projektu społecznego w okresie 9 kwietnia 2022 - 21 marca 2023.

2. Stosunek liczby finalistów z danej szkoły do całkowitej liczby uczniów w szkole (według danych z Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Liczba uczniów z danej szkoły, którzy ukończyli swój projekt społeczny, tj. zostali finalistami Olimpiady Zwolnieni z Teorii w okresie 9 kwietnia 2022 - 21 marca 2023, odniesiona do liczby wszystkich uczniów w szkole według danych Systemu Informacji Oświatowej.

W przypadku szkół, w których liczba uczniów podana według danych z Ministerstwa Edukacji i Nauki jest poniżej 100, do wyliczenia Rankingu użyto liczby 100.

3. Wskaźnik jakościowy projektów

Suma punktów zdobytych przez każdy zrealizowany projekt w szkole, podzielona przez liczbę tych projektów, a następnie zweryfikowana w oparciu o ich liczbę. Szkołom, gdzie realizowany był jeden projekt pomniejszono punkty za średnią jakość o 1/2, szkołom z dwoma projektami o 1/3, z trzema projektami o 1/4 itd. Zespoły zdobywały punkty m.in. za:

  • liczbę beneficjentów projektu;
  • ambitne i profesjonalne planowanie;
  • pozyskanie partnerów i finansowania;
  • uzyskaną liczbę wzmianek medialnych o inicjatywie.

W skrócie to średnia punktów uzyskanych przez zespoły, które zrealizowały projekty w danej szkole.

Sposób liczenia

Wyniki powyższych trzech kryteriów zostały przedstawione w postaci wskaźnika, który przyporządkowuje 100 punktów szkole z najlepszym wynikiem, a rezultaty kolejnych szkół odzwierciedlają stosunek uzyskanych wyników do najlepszego wyniku w danej kategorii.

Na końcowy rezultat szkoły złożyły się wyniki szkoły w trzech kryteriach - całkowitej liczba finalistów w danej szkole (60%), stosunek liczby finalistów z danej szkoły do całkowitej liczby uczniów w szkole (20%) oraz jakość zrealizowanych projektów w danej szkole (20%).

zwolnienizteorii.pl działają w polskiej

chmurze obliczeniowej Oktawave